Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Herontwikkeling
Amstelplein Uithoorn

Kwaliteitsimpuls voor het centrum

Syntrus Achmea heeft namens eigenaar plannen voor herontwikkeling van het gebouw aan het Amstelplein in Uithoorn. Deze plek biedt kansen voor een kwalitatieve verbetering, levendigheid te optimaliseren en aan te sluiten bij de woonbehoefte & winkelwensen van de omgeving en gemeente. Daarnaast geeft de ontwikkeling een economische impuls aan het winkelcentrum en het historische centrum van Uithoorn. Ook past het kwaliteitsniveau van de ontwikkeling bij de ambities van Gemeente Uithoorn en wordt extra woningbouw toegevoegd. Plannen voor een nieuwe toekomst aan het Amstelplein.

74 huurappartementen

In totaal zullen 74 huurappartementen worden gerealiseerd op de locatie van de kantoren. Voor deze Wonen met een Plus appartementen staan betaalbaarheid, kwaliteit en functionaliteit centraal. Wonen met een Plus is een samenhangend en gecoördineerd aanbod van toegankelijke woningen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten.

Winkelpassage

Daarnaast wordt de winkelpassage grootschalig gerenoveerd. De uitstraling zal worden gemoderniseerd door middel van onder andere het vervangen van het dak van de passage, nieuwe toegangspuien, het aanpakken van de vloer en de verlichting. De nieuwe winkelpassage zal kwalitatief weer aansluiting vinden bij het aanbod dat het winkelcentrum reeds te bieden heeft.

De bestaande gevels van het object zullen ook worden gerenoveerd, hierbij is aansluiting gezocht bij de herontwikkeling en de winkelpassage.

Aanleiding voor herontwikkeling

De huidige leegstaande kantoren op deze prominente centrumlocatie in Uithoorn geven kansen voor een verbetering door herontwikkeling. De uitstraling van het object kan worden verbeterd en verhuurperspectief van de huidige kantoren is minimaal. Indien de bestaande kantoren niet grootschalig worden aangepakt is de verwachting dat de structurele leegstand aanhoudt. Een grondige aanpak; het realiseren van woningen op deze plek midden in het centrum waardoor uitstraling en functie beter passen bij de toekomst, achten wij hierdoor wenselijk voor de inwoners en bezoekers van Uithoorn, de gemeente en eigenaar.

Informatie avond 26 oktober 2021

De informatieavond over het plan heeft reeds plaatsgevonden.

Vragen die tijdens de avond zijn gesteld komen met antwoorden gerubriceerd terug op de website.

Binnenkort kunt u dit teruglezen!

Meest gestelde vragen

Hier kun je het antwoord op bijna alle vragen vinden.

Initiatiefnemer:

Ontwerp & concept:

Amstelplein Q&A

Deze Q&A is opgesteld naar aanleiding van de informatie avond over het ontwikkelplan Amstelplein in Uithoorn op dinsdag 26 oktober 2021. Daarnaast zijn via de projectmail vragen gesteld over het project. Onderstaande gerubriceerde Q&A geeft de vragen die zijn gesteld met de daarbij horende antwoorden weer betreft het ontwikkelplan, het ontwerp, het proces en de uitvoering.

ALGEMEEN

De vrije huursector levensloopbestendige appartementen zijn geschikt voor bewoners die graag op deze plek in het centrum wonen. Omdat de woningen zijn uitgerust voor bewoners met een (lichte) zorgvraag, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van drempels en rekening houdend met draaicirkels van rolstoelen en rollators, zijn de Wonen met een Plus appartementen bijzonder geschikt voor bewoners met een (lichte) zorgvraag en ouderen die graag boven de centrumvoorzieningen wonen. Echter, dit is geen vereiste.

Syntrus Achmea belegt voor pensioenfondsen en verzekeraars vooral in middensegment huurwoningen. Ook naar deze woningen is veel vraag.. Met de komst van levensloopbestendige woningen stimuleren wij bovendien de doorstroom; we bieden ouderen met een grondgebonden woning de kans om te verhuizen naar het centrum, zodat de grondgebonden woningen vrij komen voor jongere gezinnen. 

De appartementen zijn vrije sector huurwoningen, waarbij het doel is woningen te realiseren in het middensegment. Dit betekent dat het geen sociale huurwoningen zijn en de huur boven de liberalisatiegrens van € 752,33 (2021) zal liggen. Exacte huurprijzen kunnen genoemd worden wanneer het project bijna wordt opgeleverd, zo’n 6 maanden voordat de woningen klaar zijn.

Parkeren boven het winkelcentrum is een groot voordeel voor de bezoekers aan Winkelcentrum Amstelplein. Dit blijft ook behouden. 

In het plan wordt gebruik gemaakt van de bestaande parkeerplaatsen en worden geen nieuwe parkeerplaatsen bijgebouwd. Doordat de bestaande kantoren verdwijnen, komt er ruimte in het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Deze kantoren hadden namelijk ook parkeren plaatsten in de garage en voldeden aan de norm. Uiteindelijk zal het plan dienen te voldoen aan parkeernormen en dit wordt in de komende projectfase uitgewerkt.

Daarnaast wordt de parkeergarage in de huidige situatie door meer bezoekers gebruikt dan enkel bezoekers aan het winkelcentrum en de bewoners. Indien nodig, zullen we dit gaan reguleren. Dit betekent dat bezoekers aan de winkels nog steeds gratis kunnen parkeren, maar dat bij langer parkeren een vergoeding wordt gevraagd aan overige bezoekers. 

In het centrum wordt parkeerdruk ervaren. De parkeergarage van Winkelcentrum Amstelplein wordt ervaren als een nodige parkeerstalling voor het gehele centrum. De parkeergarage is bedoeld voor de winkels, werken en woningen die bij het gebouw horen. In de planvorming houden wij  geen rekening met overige gebruikers Met de gemeente zullen wij in gesprek gaan over de terugkoppeling van het belang van parkeren in het centrum. 

De kosten worden betaald door de initiatiefnemer, de eigenaar van het huidige gebouw. Voor het gebouw worden mogelijkheden gezien om het te optimaliseren en producten toe te voegen waar vraag naar is in Uithoorn. Daarnaast is eigenaar bereid om te investeren in woningen. De gepresenteerde plannen bevatten veel kwaliteit in o.a. ontwerp, materialisering en programma. Dit vergt een grote investering. De plannen zijn momenteel haalbaar, maar met een beperkt rendement.

ONTWERP

Stedenbouwkundig past een hoger volume op de hoek van de Koningin Maximalaan en de Laan van Meerwijk. De schaal van deze twee lanen staat dit toe. Met de vormgeving, keuze voor materialen en detaillering in metselwerk wordt de aansluiting met het traditionele karakter van het dorp gemaakt. De uitstraling van het nieuwe gebouw zal betere aansluiting vinden op de eigenschappen van Uithoorn, dan het complex in zijn huidige vorm.  Het gebouw in zijn huidige toestand en uitstraling mist deze aansluiting.

Een lager gebouw kan als passender in de omgeving worden ervaren. Hier is onderzoek naar gedaan. Echter, is ook de financiële haalbaarheid voor de realisatie van het plan van belang. Hiervoor is een bepaald volume nodig, bij een kleiner volume wordt bouwen te duur in verhouding tot de opbrengsten. Zou dit volume meer in de breedte worden gerealiseerd dan ontstaat in de beleving een nog groter volume, dan het huidige ontwerp. Daarom is gekozen om een slankere en hoger accent op de hoek te maken zodat de rest laag kan blijven. Tevens wordt hiermee nog meer invulling gegeven aan de  enorme maatschappelijke vraag naar dit soort appartementen. 

De omvang van de werkzaamheden betreffen een buitengewone investering. Onderhoud wordt reeds uitgevoerd aan de passage. Het vervangen van het dak, de vloeren, de verlichting, de algehele uitstraling en mogelijk ook het verbeteren van de functionaliteit zien wij als een grootschalige ingreep en de daarbij horende investering. Het is overigens niet zo dat het (beperkte) rendement uit de woningontwikkeling noodzakelijk is voor de upgrade. 

Het ontwerp en de ideeën voor de functionaliteit van de winkelpassage worden met de winkeliers van het winkelcentrum besproken. De winkelpassage dient te passen bij de kwaliteit die het winkelcentrum te bieden heeft, zo is het begrip en de steun vanuit de winkeliers belangrijk om het nieuwe ontwerp tot een succes te maken.

Daarnaast hebben de winkeliers de ervaring van het gebruik van het winkelcentrum. Voorbeelden zijn het voorkomen dat we hangplekken creëren op locaties waar dit nu soms al dreigt. Of een wenselijke luifel toevoegen het aan nieuwe ontwerp, omdat klanten het waarderen droog naar de ingang te kunnen wandelen.

Binnen de (financiële) mogelijkheden is het voornemen de positieve elementen van het winkelcentrum te versterken voor de winkeliers, bezoekers en Uithoorn.

Dit is een optie, in de vervolgfase van de uitwerking zal deze gedachte worden meegenomen. Uitstraling, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid nemen we hierbij mee als belangrijke criteria.

Het hoogteverschil zal behouden blijven. Op de impressies geeft dit mogelijk een vertekend beeld, maar het te overbruggen hoogteverschil zal vergelijkbaar zijn met de bestaande situatie.

Ja. Op het gebied van duurzaam bouwen worden hoge eisen gesteld vanuit de overheid en hier zal het project aan voldoen. Daarnaast zal er circulair gesloopt worden, waarbij hergebruik van materialen een uitgangspunt is en de CO2 productie tot een minimum wordt beperkt. Ook houtbouw wordt onderzocht, indien realiseerbaar wordt dit toegepast.

De maatschappelijke meerwaarde van het plan is voornamelijk het realiseren van 74 betaalbare levensloopbestendige woningen, waardoor doorstroom in de woningmarkt  kan plaatsvinden, het verlevendigen van de locatie en het creëren van een prettige woonplek. 

Het plan past als het gaat om de functie binnen het bestemmingsplan. Wonen vanaf de 1e verdieping is toegestaan. Voor realisatie van de hoogte zullen we afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Voor deze afwijking zal een procedure gevolgd dienen te worden. Dit wordt openbaar gemaakt door de gemeente.

Het plan past als het gaat om de functie binnen het bestemmingsplan. Wonen vanaf de 1e verdieping is a

Dit blijft ongeveer gelijk. Op de begane grond onder de nieuwe appartementen hebben we commercieel maatschappelijke functies voor ogen. Dit zijn functies die het Wonen met een Plus ondersteunen, of gerelateerd zijn aan maatschappelijke functies.

. Voor realisatie van de hoogte zullen we afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Voor deze afwijking zal een procedure gevolgd dienen te worden. Dit wordt openbaar gemaakt door de gemeente.

UITVOERING

Realisatie van een bouwproject in een bestaande situatie gaat tot overlast leiden. De overlast zal waar mogelijk worden beperkt, door bijvoorbeeld de manier van slopen en bouwen. Syntrus Achmea heeft ervaring met binnenstedelijke bouwprojecten en hier zal de nog te selecteren realisator ook op worden geselecteerd.

Met winkeliers die dichtbij de werkzaamheden winkel houden zal Syntrus Achmea in gesprek gaan, wanneer realisatie van het plan zekerder is. Passende maatregelen zullen getroffen worden, zodat overlast wordt beperkt en een oplossing wordt gevonden.

In de omgeving van het plan staan monumentale woningen. Voordat wordt gestart met de bouw zal de staat van deze woningen worden vastgelegd, zodat goed inzichtelijk is wanneer onverhoopte schade wordt veroorzaakt door de bouw. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Hierdoor is het een uitgangspunt voor de realisator waarmee hij rekening dient te houden. Passende manieren van bouwen, waarbij de overlast wordt beperkt die van invloed kan zijn op deze gebouwen, zullen gekozen dienen te worden.

Op de hoek waar de woningen gerealiseerd zullen worden is inderdaad niet veel ruimte. De nog te selecteren realisator zal een goed, op maat gemaakt werkplan dienen op te stellen om de veiligheid te waarborgen. Bouwen in de bestaande omgeving vraagt om aanvullende maatregelen, daaraan zijn we gewend met bouwen in de stedelijke context. 

De nieuwe infrastructuur en openbare ruimte rondom het project zal gereed zijn wanneer de bouwwerkzaamheden aanvangen. 

De Koningin Maximalaan, de rotonde en de Laan van Meerwijk zullen gereed zijn wanneer de uitvoering start. Gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden is wenselijker, maar niet altijd mogelijk. Het zijn individuele projecten met andere opdrachtgevers. Uiteindelijk zal Syntrus Achmea zorgdragen dat de openbare ruimte er net zo bij staat zoals de situatie was waarmee werd gestart.

De herinrichting van het Amstelplein zal wel pas plaatsvinden zodra de werkzaamheden van Winkelcentrum Amstelplein gereed zijn.

De inrichting van de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente, omdat de grond in eigendom is van de gemeente. De gemeente zal dus bepalend zijn in de uitvoering en ontwerp. Zo ook voor de bomenrij langs de Laan van Meerwijk.

Op dit moment richten wij ons op aanvang van de bouw eind 2022 of begin 2023. De maximale doorlooptijd van de werkzaamheden (sloop van de kantoren totdat de appartementen gereed zijn voor bewoning) zal twee jaar bedragen. Eind 2024 of begin 2025 worden de appartementen in dit geval opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

De uitvoeringswerkzaamheden aan de passage zal aanzienlijk korter zijn. Ook het opknappen van de bestaande gevels zal minder doorlooptijd kennen en zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Omdat deze werkzaamheden in de bestaande omgeving en open winkelcentrum worden uitgevoerd, zal de uitvoering in afstemming met de winkeliers plaatsvinden. Zodra meer bekend is over de planning van de diverse werkzaamheden zullen wij ook de omgeving informeren.

Nee, het plan voor winkelcentrum Amstelplein is een individueel initiatief. De gemeentelijke gronden waar projecten mogelijk zijn zullen openbaar aanbesteed dienen te worden. De gemeente zal ook de integraliteit van het totaal bewaken, zodat elk individueel project past in de grotere context van het centrum van Uithoorn.

Ja. Op het gebied van duurzaam bouwen worden hoge eisen gesteld vanuit de overheid en hier zal het project aan voldoen. Daarnaast zal er circulair gesloopt worden, waarbij hergebruik van materialen een uitgangspunt is en de CO2 productie tot een minimum wordt beperkt. Ook houtbouw wordt onderzocht, indien realiseerbaar wordt dit toegepast.

De maatschappelijke meerwaarde van het plan is voornamelijk het realiseren van 74 betaalbare levensloopbestendige woningen, waardoor doorstroom in de woningmarkt  kan plaatsvinden, het verlevendigen van de locatie en het creëren van een prettige woonplek. 

Het plan past als het gaat om de functie binnen het bestemmingsplan. Wonen vanaf de 1e verdieping is toegestaan. Voor realisatie van de hoogte zullen we afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Voor deze afwijking zal een procedure gevolgd dienen te worden. Dit wordt openbaar gemaakt door de gemeente.

Het plan past als het gaat om de functie binnen het bestemmingsplan. Wonen vanaf de 1e verdieping is a

Dit blijft ongeveer gelijk. Op de begane grond onder de nieuwe appartementen hebben we commercieel maatschappelijke functies voor ogen. Dit zijn functies die het Wonen met een Plus ondersteunen, of gerelateerd zijn aan maatschappelijke functies.

. Voor realisatie van de hoogte zullen we afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Voor deze afwijking zal een procedure gevolgd dienen te worden. Dit wordt openbaar gemaakt door de gemeente.

Wij zijn benieuwd
naar uw mening!

1
2
3
4
5
6